Algemene voorwaarden Innovation2Business member of SharingTo, hierna te benoemen SharingTo:

Artikel 1  –  Definities 

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder SharingTo “de Cooperative vereniging SharingTo Foundation ua”.

1.2       Deelnemers: Rechts- of natuurlijke personen met wie SharingTo een overeenkomst heeft gesloten om zich verder te ontwikkelen en nieuwe doelen na te streven.

1.3       Diensten: De door SharingTo te verlenen diensten waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel    kennisoverdracht te leveren en te onderhouden.

1.4       Overeenkomst: De overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden tussen SharingTo en Deelnemer op grond waarvan SharingTo aan Deelnemer Diensten verleent.

1.5       Systeem: Het door SharingTo ontwikkelde open platform V360 en de daarbij behorende applicaties. 

Artikel 2  –  Toepasselijkheid 

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van SharingTo en op alle met SharingTo gesloten overeenkomsten.

2.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3       De Deelnemer die deze Overeenkomst is aangegaan als bedrijf kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht. De deelnemer die als consument een Overeenkomst met SharingTo is aangegaan geniet de bescherming van het consumentenrecht zoals die thans in Nederland geldt, inclusief het vooraf in kennis stellen van de Algemene Voorwaarden van SharingTo.

2.4       SharingTo is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk of per e-mail bekend worden gemaakt en  treden 14 dagen na bekendmaking in werking  of op een andere datum die in de bekendmaking vermeld staat.

2.5       Indien de Deelnemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de wijziging van    kracht is geworden op te zeggen zonder dat SharingTo tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3  – Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1       De Overeenkomst tussen SharingTo en de Deelnemer komt tot stand door afronding van de orderprocedure op de Website van SharingTo. De overeenkomst kan ook tot stand komen door het verstrekken van de betaalgegevens, door telefonische orderverstrekking, door een e-mail of schriftelijke bestelling. 

3.2       Alle aanbiedingen van SharingTo zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot na 7 werkdagen na aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.3       SharingTo heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Deelnemer te weigeren.

Artikel 4  –  Licenties. 

4.1       SharingTo verleent aan haar Deelnemers een niet exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het platform View360. Het gebruiksrecht gaat in direct na ontvangst van de verschuldigde betaling.

4.2       Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Deelnemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking te stellen aan derden.

4.3       Deelnemer mag het gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor zijn eigen persoonlijke activiteiten of zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5  –  Duur gebruiksrecht. 

5.1       De Overeenkomst komt tot stand  voor een vooraf overeengekomen periode. De looptijd kan door Deelnemer zowel tussentijds als na afloop hiervan worden verlengd.

5.2       De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door de Deelnemer. Opzegging dient te geschieden ten minste 7 kalenderdagen voor de aanvang van de nieuwe maand en dient schriftelijk of via een e-mail te geschieden.

5.3       De Overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd, echter de afkoopsom zal 50% bedragen van het oorspronkelijk gekozen aantal maanden waarvoor  deze
Overeenkomst is afgesloten.

5.4       Deelnemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de Licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de onder de  licentie begrepen producten of diensten de diensten. SharingTo zal binnen een termijn van 24 uur na beëindiging of ontbinding het View360 platform en haar software applicaties sluiten en van de hardware van de Deelnemer verwijderen. 

5.5       SharingTo en Deelnemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail    te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen.

 • Indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • Deelnemer surséance van betaling aanvraagt of hem surseance van betaling wordt verleend
 • Deelnemer onder curatele of bewind is gesteld.
 • Als SharingTo haar activiteiten staakt of liquideert

5.6       Ongeacht het overige bepaald in deze Overeenkomst zullen de volgende  verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen

 • Openstaande betalingen
 • Alle eigendomsrechten
 • Aansprakelijkheid

Artikel 6  – Rechten en Plichten SharingTo. 

6.1       SharingTo zal haar Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde  beschikbaar zijn.

6.2       SharingTo heeft zich ingespannen om haar programma’s  zo up to date aan te bieden zowel op gebied van het platform als de daarop draaiende programmatuur.

6.3       SharingTo kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de manier waarop Deelnemer het V360 platform met de daarbij behorende programma’s gebruikt.

6.4       SharingTo  behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de aangeboden producten en diensten.

6.5       SharingTo zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking in de kernfunctie van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn te melden tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.6       SharingTo kan haar producten(Platform View360 + de daarbij behorende software applicaties) en haar Diensten mogelijk uitbreiden met nieuwe kennisdomeinen met nieuwe functionaliteiten. Modules die aan gebruikers tegen betaling  worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van deze Overeenkomst. Indien Deelnemer gebruik wenst te maken van deze modules dient men hierover nadere afspraken te maken met SharingTo.

6.7       SharingTo verzorgt een elektronische Nieuwsbrief waarin Deelnemers worden geïnformeerd over nieuwe diensten en producten. Deelnemers die op toezending van de nieuwsbrief geen prijs meer stellen zullen van de verzendlijst worden verwijderd. Deelnemers ontvangen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.8       SharingTo spant zich in om dagelijks backups te maken van de gegevens die gebruikt worden door onze Deelnemers maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

Artikel 7  – Rechten en Plichten Deelnemers 

7.1       Deelnemers verkrijgen hierbij het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om de Diensten van SharingTo te gebruiken voor kennisvermeerdering.

7.2       Deelnemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van Diensten.

7.3       Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van      een Kennisprogramma en de Roadmap.

7.4       Deelnemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste en actuele  en volledige NAW gegevens te verstrekken welke aan Deelnemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Deelnemer dient in geval er zich wijzigingen van deze gevens voordoen, deze zo spoedig mogelijk aan SharingTo door te geven.

7.5       Deelnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door SharingTo mag worden verwacht van een zorgvuldige gebruiker. In bijzonder zal Deelnemer bij het gebruik van de diensten.

 • Geen gegevens verplaatsen op het Systeem die inbreuk maken met het onderliggend eigendomsrecht van derden
 • Geen producten of diensten aanbieden die ontvreemd zijn en in strijd met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden
 • Geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen aangaande discriminatie, openbare orde en goede zeden en gewoonten,
 • Niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden.
 • Zich geen toegang trachten te verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (hacken)
 • Geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens van derden toevoegen zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende derde
 • Niet op een zo dusdanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht.
 • Zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of Deelnemers identificatienummer. Deze zijn persoonlijk en strikt geheim !
 • Alle aanwijzingen van SharingTo die worden gegeven in verband met het gebruik van haar diensten opvolgen.

7.6       Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of Overeenkomst behoudt SharingTo zich het recht voor haar verplichtingen jegens de Deelnemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt,of rechterlijke wijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5 zonder dat SharingTo tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7       Indien een Deelnemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar dient te geschieden in nauw overleg met SharingTo. Bovendien moet de datum en het tijdstip met SharingTo  worden afgestemd.

7.8       Bij overstap van een ander platform is Deelnemer verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL naar de nieuwe URL opdat de SEO waarde van de oude URL’s bewaard blijft.

7.9       Deelnemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van registraties in de data-base van de toewijzing instanties en wisselingen van de providers en registrators.

Artikel 8. Deelnemers Vergoedingen en prijzen 

8.1       Door SharingTo opgegeven of met SharingTo overeengekomen Deelnemersvergoeding en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW)  en andere  belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2       SharingTo is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen door kennisgeving middels de  verzending van een e-mail aan de Deelnemers met inachtneming van een termijn van dertig dagen.

8.3       Indien Deelnemer niet akkoord wenst te gaan met een door SharingTo kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs of anderszins, is Deelnemer gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in kennisgeving van SharingTo genoemde datum waarop de  wijzigingen in werking zouden treden. Het te veel betaalde zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4       Deelnemer kan met betrekking  tot betaling van de Deelnemers vergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep doen op verrekening Deelnemer mag de betaling van de Deelnemers vergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5       Indien SharingTo een dienst op grond van de toepasselijkheid voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan de de blokkering  de voorwaarde te verbinden dat de Deelnemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming  met de daarvoor ten tijde van die blokkering  bij SharingTo geldende regeling.

Artikel 9  –  Betaling 

9.1       De Deelnemers vergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2       Betaling van de Deelnemers Vergoedingen dient te geschieden uiterlijk binnen zeven dagen na de factuurdatum.

9.3       Betaalwijze door rechtstreekse overboeking op de daarvoor aangegeven bankrekening van SharingTo. Hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van betaling via Internet betalingen, zoals IDeal, Paypal, enz, enz.

9.4       SharingTo heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.5       Indien de Deelnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, zal de Deelnemer, zonder dat enig  ingebrekestellig nodig is, over het openstaande bedrag  de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Deelnemer na ingebrekestelling nalatig blijft, kan de vordering uit handen worden gegeven. In welk geval Deelnemer het alsdan verschuldigde bedrag vermeerderd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten plus een rentevergoeding moet voldoen.

9.6       Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of Overeenkomst, is SharingTo bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Deelnemer tot vergoeding van enige kosten of schade gehouden te zijn.

9.7       SharingTo heeft te allen tijde het recht haar Diensten op te schorten  als de betaling van de factuur na meer dan vijfenveertig dagen na verzending  of kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.8       Deelnemer dient indien hij voornemens is de automatische incasso’s bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met SharingTo. en haar huisbankier.

Artikel 10  –  Garantie, terugbetalingen en reclame. 

10.1     SharingTo staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten, geheel in overeenstemming met wat de Deelnemer op grond van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich onverhoopt gebreken voordoen in de door SharingTo geleverde Diensten als gevolg van programmeer- en of design fouten dan zal zij deze gebreken oplossen of laten herstellen dan wel een redelijke reductie toepassen e.e.a. ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van SharingTo.

10.2     Gebreken in de beveiliging van de door Deelnemer opgeslagen informatie op de Systemen van SharingTo, gebreken als gevolg van handelingen van Deelnemer zelf of van andere Deelnemers of gebruikers van de systemen, zoals wijziging van inbelnummers, login procedures, account wijziging of wijziging van e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Deelnemer.

10.3     Deelnemer dient de geleverde Dienst onmiddellijk na activering nauwkeurig te keuren en te testen, op straffe van verval van ieder recht op reclame en of garantie.

10.4     Indien Deelnemer het niet eens is met de afschrijving van van zijn bankrekening, kan Deelnemer contact opnemen met SharingTo via de contactpagina op de website. Deelnemer krijgt binnen veertien werkdagen een inhoudelijke reactie van SharingTo. Indien het geschil van Deelnemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk terug geboekt naar de rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.

10.5     Het is niet toegestaan de deelname periode van één jaar tussentijds op te zeggen en als gevolg van reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na einde van de periode van deelneming is het mogelijk om de deelname te stoppen zonder kosten. Men dient daarvoor een maand voor de datum van beëindiging zijn deelname schriftelijk of per e-mail op te zeggen.

10.6     Reclames schorten de betalingsverplichting van Deelnemers niet op.

Artikel 11  – Intellectuele eigendomsrechten. 

11.1     Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en Diensten van SharingTo met betrekking op alles wat zij ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt heeft,  daaronder begrepen al haar software, kennisprogramma’s teksten, ontwerpen, filmpjes, en dergelijke komen toe aan SharingTo.

11.2     Het is Deelnemers verboden om enige aanduiding over merken handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of  te wijzigen.

11.3     Het is Deelnemer niet toegestaan om diensten of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren, of anderszins te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken of te reconstrueren.

11.4     Deelnemer verkrijgt voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12  –  Aansprakelijkheid 

12.1     SharingTo is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Deelnemer of derden, waaronder begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het niet gebruiken van de Diensten.

12.2     De aansprakelijkheid van SharingTo jegens Deelnemer uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de door Deelnemer op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3     Deelnemer zal SharingTo en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met gebruiken of niet gebruiken door Deelnemers van de Diensten

12.4     Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. SharingTo is niet aansprakelijk indien de opgegeven termijnen worden overschreden.

12.5     De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien  en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van SharingTo.

Artikel 13  –  Overmacht 

13.1     SharingTo is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan:

 • Een tekortkoming van externe hosting providers en leveranciers
 • Onderbrekingen of storingen in de stroom- of telecommunicatievoorziening
 • Belemmering als gevolg van de door Deelnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
 • Werk Stakingen of werkonderbrekingen
 • Brand
 • Ongeval of ziekte van personeel
 • Denial of Services (DoS) aanvallen
 • Door SharingTo onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van SharingTo afhankelijk zijn..

13.2     Wanneer een overmachtsituatie langer duurt dan zestig dagen heeft de Deelnemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat SharingTo tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3     Indien SharingTo door beperkingen of belemmeringen  of andere vormen van overmacht  verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op een vergoeding van de geleden schade, kosten of rente.

Artikel 14  –  Advisering 

14.1     Alle door SharingTo gegeven adviezen, gedeelde kennis, productinformatie, mededelingen en opgave over producteigenschappen, productgebruik, en haar overige diensten, zijn geheel vrijblijvend en worden door SharingTo verstrekt als zijnde niet bindend en vallen niet onder de garantiebepalingen.

14.2     Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit  informatieverstrekking en of advisering door SharingTo, is SharingTo niet aansprakelijk. Deelnemer vrijwaart SharingTo tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SharingTo.

 

Artikel 15  –  Domeinregistratie 

15.1     De overeenkomst inzake domeinregistratie, dient rechtstreeks tussen Deelnemer en de toekennende instantie of registrator te worden geregeld.

15.2     Domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder  op te leveren domein (TLD) gelden verschillende toekenningsvoorwaarden. Deelnemer is gehouden de voorwaarden van de betreffende instanties na te leven.

15.3     Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van de domeinnaam en dient eveneens zelf zorg te dragen voor de doorverwijzing van deze domeinnamen naar de software van SharingTo.

Artikel 16  –  Hosting. 

16.1     SharingTo hanteert voor hosting dezelfde voorwaarden als voor haar overige diensten. In het bijzonder de bepalingen uit artikel 6 en 7 zijn van toepassing op hosting en aanverwante diensten.

16.2     Zonder toestemming van SharingTo is het Deelnemer verboden de door SharingTo verschafte gebruikersnaam en wachtwoord aan derden over te dragen.

16.3     SharingTo stelt een maximum hoeveelheid aan opslagruimte en dataverkeer die Deelnemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Indien geen aanvullende afspraken zijn gemaakt wordt het maximum vastgesteld op 15 GB per maand aan dataverkeer die Deelnemer mag gebruiken in het kader van de Dienst. Indien geen aanvullende afspraak is gemaakt wordt het  maximum vastgesteld op 14 GB per maand aan dataverkeer en 1GB aan opslagruimte. Bij overschrijding van dit maximum is SharingTo bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen.

16.4     Geen aansprakelijkheid bestaat voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden  ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor  opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

16.5     Deelnemer verstrekt hierbij aan SharingTo toestemming om alle door Deelnemer, via Systemen van SharingTo verspreide materialen, te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door SharingTo geschikt geachte manier. Echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming  van de afspraken door SharingTo.


Artikel 17  –   Privacy 

17.1     SharingTo respecteert de privacy van al haar Deelnemers. SharingTo zal de persoonsgegevens van haar Deelnemers verwerken in overeenstemming met de geldende regels van de Privacyregelgeving en met de Privacyverklaring op de Website van SharingTo.

 Artikel 18  –  Toepasselijk recht. 

18.1     Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

18.2     Tenzij anders bepaald is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met, de Overeenkomst tussen partijen.

18.3     Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SharingTo aan derden over te dragen.    Deelnemer verleent reeds nu en voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

18.4     Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq vernietigde bepalingen(en) in acht worden genomen.

 

Aldus opgemaakt  op……………………te …..

Aangeboden ter inschrijving aan de Kamer van Koophandel te ………

de datum ……………………………….2020